VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
Başvuru Sahibinin İletişim Bilgileri;
Adı ve Soyadı :
TC Kimlik No  :
Tel                  :
Mail                :

 

Şirketimiz ile ilişkiniz;

(X) Açıklama(Varsa açıklama yazınız)
Personel
Eski Personel
Müşteri
Tedarikçi
İş Ortağı
Ziyaretçi
Diğer

 

Açıklama/Talebiniz;

 Lütfen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak yandaki alana belirtiniz.

(*) Açıklamaların yandaki alana sığmaması halinde aşağıda sayfa ekleyebilirsiniz.

 

İşbu Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer alan bilgilerin doğru ve güncel olduğunu kabul ederim.

Ad ve Soyadı :
Tarih :
İmza :

VERİ SAHİBİ BAŞVURSUNA İLİŞKİN NOTLAR:

Veri Sahibinin Başvuru Hakkı
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 11. maddesinde kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda talepte bulunabileceği düzenlenmiştir:

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme
 • Düzeltme, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirimesini isteme
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun çıkmasına itiraz etme
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme


Başvuru Hakkının İstisnaları
KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hale getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin milli savunmayı, milli güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere, kişisel veri sahiplerinin haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır.

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma ve kovuşturması için gerekli olması
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması


Başvuru Süreci ve Sonuçlandırılması

Lütfen taleplerinizi KVK Kanunu’nun 13. Maddesine uygun olarak ve Veri sahibi Başvuru Formu’nu kullanarak taleplerinizi tarafımıza iletebilirsiniz.
Veri Sahibi Başvuru Formu’nu tamamlayarak, imzalı bir örneğini Şirketimizin wep sitemizde belirtilen adresine bizzat başvurarak veya adi posta yoluyla gönderebilirsiniz. Şirketimize yazılı olarak iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılmasını sağlayacaktır.

Şirketimizin Veri Sahibi Başvuru Formu’nun değerlendirebilmesi için ek bilgi ve talep hakkı saklıdır. Veri Sahibi Başvuru Formu’nda yer verdiğiniz bilgi ve talepler doğru ve güncel olmalıdır. Bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

You have successfully subscribed!